Zápis z jednání výboru TK Hanušovice z.s. dne 11. 8. 2022

Přítomni: J. Kulhaj, P. Sedlačíková, M. Scholzová, A. Kiffelová, J. Cikryt

Projednáno:

1. Výbor projednal žádost M. Scholzové o ukončení členství ve výboru z osobních důvodů a s okamžitou platností. Výbor žádosti vyhověl a doplnění výboru bude dle stanov tenisového klubu projednáno na výroční členské schůzi.

2. Výbor projednal přijetí nových členů TK. Novými členy se stali: Luboš Kotík, Lukáš Juříček a Radek Klimeš. Na základě květnové náborové akce se přihlásilo a chodí hrát pět mladých tenisových adeptů.

3. Byl projednán podzimní turnaj mixů, který se uskuteční 1. 10. 2022. P. Sedlačíková zajistí informaci o turnaji do místního zpravodaje.

4. Výbor se zabýval otázkou, zda uskutečnit tenisovou zábavu. Nakonec se rozhodl pro předběžný termín v březnu příštího roku.

5. Předseda TK J. Kulhaj informoval v souvislosti s možností odkupu tenisového areálu o majitelích pozemků k přístupové cestě. Bylo dohodnuto, že předseda se domluví s I. Russnákem o vypracování dopisu majitelům pozemků, abychom měli souhlas s užíváním přístupové cesty.

Zapsal: J. Cikryt

_______________________________________________________________________________

Zápis z jednání výboru TK Hanušovice ze dne 20. 4. 2022

Přítomni: J. Kuhaj, A.Kiffelová, P.Sedlačíková, M.Scholzová, J.Cikryt

Projednáno:

1. Předseda TK J. Kulhaj informoval výbor o výsledku jednání na Městském úřadě v souvislosti

s možností odkupu tenisového areálu. V první řadě se musí vyřešit přístupová cesta do areálu a

potom mohou následovat další kroky jako je např. znalecký odhad ceny apod.

2. Turnaj smíšených čtyher se uskuteční 4. 6. 2022 a muži mají potom turnaj o týden později

11. 6. 2022. P. Sedlačíková zajistí plakáty na obě akce.

3. Výbor TK se rozhodl vyhlásit náborovou akci pro nové zájemce tenisového hraní ve věku 6-99 let.

I. Russnák byl pověřen společně s P. Sedlačikovou zhotovením plakátu a předáním do školy.

Zde bude vyvěšen a Y. Jánová zajistí předání informace jednotlivým žákům.

Nábor se uskuteční 6. 5. 2022 v 15.00 hodin na tenisových kurtech a z toho důvodu se výbor

TK sejde ještě 3. 5. 2022 v 17.30 hodin na kurtech pro doladění případných připomínek.¨

Zapsal J.Cikryt

____________________________________________________________________________________________

Zápis ze schůze výboru TK Hanušovice z.s. ze dne 6. 4. 2022

Přítomni: J. Kulhaj, A. Kiffelová, M. Scholzová, P. Sedlačíková, J. Cikryt

Projednáno:

1. První letošní brigáda na kurtech se uskuteční 12. 4. 2022 v 16.00 hodin.

J. Kulhaj předá tuto informaci členům TK přes službu WhatsApp.

2. Členské příspěvky na rok 2022 zaplatit do konce května nejlépe v hotovosti A. Kiffelové.

3. V souvislosti s rýsující se možností odkupu tenisového areálu od fotbalového klubu, zjistí předseda J. Kulhaj na městském úřadě ceny pozemků.

T: 15.4.2022

4. Podle nového zákona musí spolek zřídit datovou schránku.

Z: A. Kiffelová

T: do konce roku 2022

5. Tenisový turnaj smíšených čtyřher se předběžně uskuteční v termínu 4.6.2022.

Zapsal: J. Cikryt

__________________________________________________________________________________________

 Zápis z výborové schůze TK Hanušovice z.s. ze dne 9.2.2022

Přítomni: Kiffelová,Kulhaj,Scholzová,Sedlačíková,Cikryt

1. Projednání zvýšené hodinové sazby za využití tělocvičny, která se od 1.2.2022 zvyšuje

na 350 Kč, přičemž dotace by měla činit 150 Kč.

2. Plánovaná tenisová zábava se vzhledem ke covidové situaci neuskuteční.

3. Předseda TK J. Kulhaj byl pověřen zjištěním ceny zhotovení prezentační nástěnky na tenisové turnaje.

4. Bylo projednáno zaplacení webových stránek TK.

5. A. Kiffelová kontaktuje tenisty z Uničova, kteří mají zkušenosti s chemickou prevencí proti

růstu mechů na kurtech v termínu do zahájení jarní přípravy kurtů.

6. Výbor projednal březnové životní jubileum (90 let) dlouholetého a zakládajícího člena tenisu v Hanušovicích p.F. Žďárského a pověřil předsedu klubu zajistit koupi daru v ceně cca

800 Kč. Dar mu bude poté předán osobní návštěvou.

7. Členské příspěvky na rok 2022 ve výši odhlasované na výroční schůzi TK 21.10.2021

(1500 Kč pro člena do věku 70 let a 500 Kč pro členy výboru) je možno zaplatit i převodem

na účet 294734260/0300.

Zapsal: J.Cikryt

___________________________________________________________________________________________

Zápis z jednání výboru TK Hanušovice ze dne 22.8.2021

Přítomni: Kiffelová, Scholzová, Kulhaj, Sedlačíková, Cikryt

1. Opravu poškozeného čerpadla na zavlažování kurtů zajistí L. Cikryt

2. V rámci přemisťování městských nástěnek se výbor TK dohodl na zachování nástěnky tenisového

klubu.

3. Výbor projednal termín konání turnaje v mixu, který se uskuteční 2.10.2021. Informaci v Hanušovickém zpravodaji zajistí P. Sedlačíková. Výbor TK se sejde ještě cca týden před turnajem pro zajištění potřebných věcí. Termín sdělí J. Kulhaj.

Zapsal: J.Cikryt

_________________________________________________________________________________________-

Zápis z výroční členské schůze TK Hanušovice z.s. ze dne 2. 6. 2021

Projednávané body:

1. Schůzi zahájil předseda TK J. Kulhaj a seznámil přítomné s programem výroční členské schůze, který

byl jednomyslně přijat. Provedením zápisu ze schůze byl pověřen J. Cikryt.

2. Zprávu o finančním hospodaření TK za uplynulý rok předložila A. Kiffelová, členové byli seznámeni

s příjmy a výdaji za loňský rok.

3. J. Cikryt seznámil členy s návrhem výboru zvednout členské příspěvky na 800 Kč pro ženy a

důchodce a 1300 Kč pro muže. Zvýšení zdůvodnil zvyšujícími se provozními náklady. Při diskusi

byla navržena jednotná částka pro muže a ženy ve výši 1500 Kč včetně důchodců do 70 let a pro

členy výboru 500 Kč. Tento návrh byl schválen 12 hlasy, 3 hlasy byly proti a 4 členové se zdrželi

hlasování. Členské příspěvky je nutno zaplatit do konce června a je možno je zaplatit buď A. Kiffelové nebo převodem na účet č. 294734260/0300. Do kolonky pro příjemce nezapomenout napsat jméno plátce.

4. Předseda TK J. Kulhaj informoval o plánu činnosti na letošní rok, 5.6. se koná turnaj mixů, 10.7.

se uskuteční turnaj mužů ve čtyřhře a plánuje se ještě turnaj na závěr sezóny. Termín bude ještě upřesněn.

5. Diskuse:

- dovezení antuky v množství 2t zajistí I. Russnák pravděpodobně příští týden. Při té příležitosti

bude svolána brigáda na její úklid.

- během diskuse ukončili členství v TK tito členové: K. Prodělal, J. Hégrová, M. Koňariková, M. Hégr,

P. Junk, L. Kubíček, L. Kučera a E. Urbášek.

- předseda TK J. Kulhaj poděkoval členům za účast a schůzi ukončil.

Zapsal: J. Cikryt

___________________________________________________________________________________