Zápis ze schůze výboru TK Hanušovice

20.3.2024 18:30

Přítomni:

Jaroslav Kulhaj, Anna Kiffelová, Pavla Sedlačíková, Ivan Russnák

 • Finanční příspěvek 10 000,- Kč od školy na provoz kroužku bude využit na nákup míčků,raket a drobného materiálu pro děti – Kulhaj, Mazák
 • Výlet pro děti 27.4.2024 – Nový Hrad nebo lesní bar – Kulhaj
 • Brigáda na kurtech 23.3.2024 9:30
 • Další velká brigáda bude na nátěry "stodoly", laviček, apod. Termín bude upřesněn.
 • Dokončení komínu a stěny v pergole
 • Popelnice poplatek 1400 Kč/rok – je potřeba zajistit odviz plné popelnice z kurtů ke zdravotnímu středisku – Kulhaj
 • Termíny turnajů TK Hanušovice
 • 11.5. – mixy
 • 8.6. – čtyřhra muži
 • 6.7. – singly muži
 • 14.9. – mixy
 • 28.9. – klubový losovací turnaj
 • INFO – 29.6. – čtyřhry Jindřichov
 • Dřevo na opravu laviček – zjistit možnosti a cenu – Russnák
 • INFO – zastupitelstvo schválilo převzetí areálu fotbalového hřiště a kurtů do majetku města
 • Výbor osloví paní Suchou a zjistí možnost hlídání všech dotačních titulů – Kulhaj
 • Síť nebo nízký plůtek mezi kurty, zjistit možnosti a cenu - Russnák

Zapsal: Ivan Russnák

_______________________________________________________________________________________


Zápis z výroční členské schůze
Datum: 2.2.2024
Program schůze
 • 1. Zahájení
 • 2. Zpráva o hospodaření
 • 3. Členské příspěvky
 • 4. Rozpis hraní na kurtech
 • 5. Turnaje
 • 6. Diskuse
 • 7. Závěr

V 18:00 bylo přítomno 17 členů TK. V 18:30 byla dle stanov členská schůze prohlášena za usnášeníschopnou.
 • 1. Zahájení provedl předseda Jaroslav Kulhaj:
  • · Hlasování o programu: 17 pro, 0 proti, 0 zdrželo
 • 2. Zprávu o hospodaření přednesla Anna Kiffelová
  • · Členská schůze vzala na vědomí zprávu o hospodaření
  • · Členská schůze vzala na vědomí podání žádosti o dotaci na provoz ne Město Hanušovice ve výši 45 000
 • 3. Členské příspěvky byly navrženy výborem ve výši 1600 Kč dospělí, 600 děti
  • · V diskusi o výši příspěvků bylo dohodnuto zvýšení na 1700 pro dospělé, 600 pro děti
  • · Hlasování o výši 1700 pro dospělé: 13 pro, 1 proti, zdrželo se 0
  • · Hlasování o výši 600 pro děti: 14 pro, 0 proti, zdrželo se 0
 • 4. Členská schůze rozhodla o hodinách hraní na kurtech
 • 5. Členská schůze vzala na vědomí záměr výboru uspořádat 5 turnajů
  • · Květen – turnaj smíšených dvojic
  • · Červen – turnaj mužských čtyřhrách
  • · Červenec – turnaj jednotlivců, dle zájmu mužů i žen
  • · Září – turnaj smíšených dvojic
  • · Září/říjen – turnaj k ukončení sezony
 • 6. Diskuse
  • · Členská schůze uložila výboru provést analýzu plateb za bankovní účet a zjistit možnosti levnější banky
  • · Členská schůze uložila výboru provést analýzu návštěvnosti webových stránek a případné zrušení plateb za web
 • 7. Závěr provedl předseda Jaroslav Kulhaj
  • · Členská schůze byla ukončena v 19:45

Zapsal: Ivan Russnák


_______________________________________________________________________________________


 

Zápis ze schůze výboru TK Hanušovice

Termín: 23.10.2023 18:00

Přítomni: Jaroslav Kulhaj

Anna Kiffelová

Pavla Sedlačíková

Ivan Russnák

Omluveni: Iveta Havelková

 • Předseda informoval o odstavení kropení na kurtech, vypuštění a vyfouknutí vody z potrubí
 • Předseda informoval o schůzce FK a TK za účasti Petra Vokurky a Františka Wintera dne 20.11.2023 18:30, za TK se zúčastní Jaroslav Kulhaj a Ivan Russnák
 • Předseda informoval o možnosti pronajmout místnost vedle WC a vybudovat zde koupelnu, výbor souhlasí
 • V pátek 8.12.2023 v 16:00 v průběhu tréninku dětí proběhne Mikulášská nadílka
 • Tréninky dětí v tělocvičně budou probíhat 2x týdně
 • Pondělí 16:00 – 18:00
 • Pátek 15:00 – 17:00
 • Předseda navrhl odkoupení ledničky od Romana Kavana za 2500 Kč a vyměnit starou ledničku na kurtech, odhlasováno
 • Budou podány dvě žádosti o dotace – jedna na provoz ve výši 40 000, druhá na investice dle odhadu na vybudování koupelny v místnosti vedle WC a rekonstrukci WC
 • Výbor odsouhlasil nákup popelnice pro TK, o vývoz se popelnice se bude starat Jaroslav Kulhaj
 • Nedělní hodiny pro TK v tělocvičně 8:30 – 15:00, smlouva je uzavřená, 29.10.2023 je tělocvična do 12:00 obsazená.

Dne 23.10.2023

Zapsal: Ivan Russnák

_______________________________________________________________________________________


Zápis z schůze výboru TK Hanušovice ze dne 5. 12. 2022 

Přítomni:

Jaroslav Kulhaj, Anna Kiffelová, Iveta Havelková, Pavla Sedlačíková, Ivan Russnák

Funkce nových členů výboru:

Ivan Russnák - zapisovatel

Iveta Havelková - evidence členů

Přihláška: Eliška Mazáková

Odhlášení: Miroslav Kreif

V souvislosti s ukončením členství je třeba zajistit vracení klíčů od kurtů - Jaroslav Kulhaj

Zjistit možnost odemykání všech dveří a zámků jedním klíčem - Ivan Russnák

Vytvořit skupiny WhatsApp: Ivan Russnák na základě seznamu členů - Anna Kiffelová

 • TK Hanušovice
 • Výbor TK
 • Mixy

Zjistit možnost "vyfouknutí" vody ze zavlažovacího systému bez účasti firmy Altman Závlahy - JK

Zajistit výměnu vodoměru na kurtech - JK

Zajistit dovoz desky na trhání kurtů - JK

Zjistit cenu síťovaček na úpravu kurtů - IR

Zábava TK

Vstupné 100, v předprodeji 80,

Pásky pro označení - PS, vstupenky plakáty - IR

Zapsal: Ivan Russnák

______________________________________________________________________________

Zápis z výroční schůze TK Hanušovice z.s. ze dne 11. 11. 2022

1. Schůzi zahájil předseda TK J. Kulhaj a seznámil přítomné s programem, který byl doplněn o zprávu

revizní komise a poté byl jednomyslně schválen.

2. A. Kiffelová podala zprávu o finančním hospodaření TK za rok 2022. Celkové příjmy včetně

35 000,-Kč dotace z městkého úřadu činí 87 950,- Kč, výdaje činily 77136 Kč a zůstatek

k 31. 10. 2022 činí 24 194,- Kč.

3. Členské příspěvky na rok 2023:

výbor TK navrhl nechat výši příspěvku stejný, tzn. 1500,- Kč pro člena do stáří 70 let a 500 Kč

pro členy výboru. Nově přijaté děti v rámci jarního náboru budou platit 500 Kč. Návrh byl

jednomyslně přijat.

4. Volba nových členů výboru:

vzhledem k tomu, že ve výboru na vlastní žádost skončili pracovat M. Scholzová a J. Cikryt byla

provedena volba dvou nových členů. Navržení byli I. Russnák a I. Havelková.

Při hlasování byli schváleni, jeden člen se zdržel hlasování.

5. Plán činnosti na rok 2023:

- uskutečnit 2 turnaje v mixu

- uskutečnit mužský turnaj

- 25. 3. 2023 se ukuteční tenisová zábava, hudba a sál je již termínově zajištěn, výbor žádá členy

o co nejširší výpomoc pro řádné zajištění akce

6. I. Russnák seznámil přítomné s revizní zprávou týkající se hospodaření klubu. Hospodaření klubu

za rok 2021 bylo v pořádku, zpráva za rok 2022 bude provedena do 31. 3. 2023. Rovněž byl

proveden soupis majetku TK, který bude vyvěšen v buňce klubu.

7. Diskuse:

- I. Russnák navrhl jeden hrací den v týdnu jen pro hraní mixů. P.S edlačíková provede aktualizaci

rozpisu hraní na kurtech a podle zájmu o mixy se upřesní konkrétní den hraní. Rovněž ve spoluprá-

ci s Ivanem R. a podle zájmu se vytvoří na WhatsAppu skupina zájemců o mixy pro lepší domluvu

hraní.

- A. Kiffelová v diskusi připomněla, že členů TK ubývá (celkem je 29 členů včetně 6 dětí) a pokud by

byli další zájemci o hraní, tak jsou v klubu vřele vítáni

- zimní hraní v tělocvičně platí jako vloni, muži 8,30 - 13,00, ženy od 13,00.

Zapsal: J. Cikryt


_______________________________________________________________________

Zápis z jednání výboru TK Hanušovice z.s. ze dne 24. 10. 2022

Přítomni: J. Kulhaj, A. Kiffelová, P. Sedlačíková, J. Cikryt

Pozván: I. Russnák

Výbor TK Hanušovice projednal program připravované výroční členské schůze tenisového klubu, která se uskuteční 11. 11. 2022 v 18.00 v hospůdce na fotbalovém hřišti a rozdělil si úkoly k zajištění programu.

- zahájení a zhodnocení činnosti za uplynulé období - předseda J. Kulhaj

- hospodaření klubu - A. Kiffelová

- členské příspěvky na nový rok - P. Sedlačíková

- plán činnosti na rok 2023 - předseda J. Kulhaj.

- doplnění členů výboru TK, hlasování

- diskuse

- zápis z jednání zajistí J. Cikryt

Zapsal: J.Cikryt

__________________________________________________________________________________

Zápis z jednání výboru TK Hanušovice z.s. dne 11. 8. 2022

Přítomni: J. Kulhaj, P. Sedlačíková, M. Scholzová, A. Kiffelová, J. Cikryt

Projednáno:

1. Výbor projednal žádost M. Scholzové o ukončení členství ve výboru z osobních důvodů a s okamžitou platností. Výbor žádosti vyhověl a doplnění výboru bude dle stanov tenisového klubu projednáno na výroční členské schůzi.

2. Výbor projednal přijetí nových členů TK. Novými členy se stali: Luboš Kotík, Lukáš Juříček a Radek Klimeš. Na základě květnové náborové akce se přihlásilo a chodí hrát pět mladých tenisových adeptů.

3. Byl projednán podzimní turnaj mixů, který se uskuteční 1. 10. 2022. P. Sedlačíková zajistí informaci o turnaji do místního zpravodaje.

4. Výbor se zabýval otázkou, zda uskutečnit tenisovou zábavu. Nakonec se rozhodl pro předběžný termín v březnu příštího roku.

5. Předseda TK J. Kulhaj informoval v souvislosti s možností odkupu tenisového areálu o majitelích pozemků k přístupové cestě. Bylo dohodnuto, že předseda se domluví s I. Russnákem o vypracování dopisu majitelům pozemků, abychom měli souhlas s užíváním přístupové cesty.

Zapsal: J. Cikryt

_______________________________________________________________________________

Zápis z jednání výboru TK Hanušovice ze dne 20. 4. 2022

Přítomni: J. Kuhaj, A.Kiffelová, P.Sedlačíková, M.Scholzová, J.Cikryt

Projednáno:

1. Předseda TK J. Kulhaj informoval výbor o výsledku jednání na Městském úřadě v souvislosti

s možností odkupu tenisového areálu. V první řadě se musí vyřešit přístupová cesta do areálu a

potom mohou následovat další kroky jako je např. znalecký odhad ceny apod.

2. Turnaj smíšených čtyher se uskuteční 4. 6. 2022 a muži mají potom turnaj o týden později

11. 6. 2022. P. Sedlačíková zajistí plakáty na obě akce.

3. Výbor TK se rozhodl vyhlásit náborovou akci pro nové zájemce tenisového hraní ve věku 6-99 let.

I. Russnák byl pověřen společně s P. Sedlačikovou zhotovením plakátu a předáním do školy.

Zde bude vyvěšen a Y. Jánová zajistí předání informace jednotlivým žákům.

Nábor se uskuteční 6. 5. 2022 v 15.00 hodin na tenisových kurtech a z toho důvodu se výbor

TK sejde ještě 3. 5. 2022 v 17.30 hodin na kurtech pro doladění případných připomínek.¨

Zapsal J.Cikryt

____________________________________________________________________________________________

Zápis ze schůze výboru TK Hanušovice z.s. ze dne 6. 4. 2022

Přítomni: J. Kulhaj, A. Kiffelová, M. Scholzová, P. Sedlačíková, J. Cikryt

Projednáno:

1. První letošní brigáda na kurtech se uskuteční 12. 4. 2022 v 16.00 hodin.

J. Kulhaj předá tuto informaci členům TK přes službu WhatsApp.

2. Členské příspěvky na rok 2022 zaplatit do konce května nejlépe v hotovosti A. Kiffelové.

3. V souvislosti s rýsující se možností odkupu tenisového areálu od fotbalového klubu, zjistí předseda J. Kulhaj na městském úřadě ceny pozemků.

T: 15.4.2022

4. Podle nového zákona musí spolek zřídit datovou schránku.

Z: A. Kiffelová

T: do konce roku 2022

5. Tenisový turnaj smíšených čtyřher se předběžně uskuteční v termínu 4.6.2022.

Zapsal: J. Cikryt

__________________________________________________________________________________________

 Zápis z výborové schůze TK Hanušovice z.s. ze dne 9.2.2022

Přítomni: Kiffelová,Kulhaj,Scholzová,Sedlačíková,Cikryt

1. Projednání zvýšené hodinové sazby za využití tělocvičny, která se od 1.2.2022 zvyšuje

na 350 Kč, přičemž dotace by měla činit 150 Kč.

2. Plánovaná tenisová zábava se vzhledem ke covidové situaci neuskuteční.

3. Předseda TK J. Kulhaj byl pověřen zjištěním ceny zhotovení prezentační nástěnky na tenisové turnaje.

4. Bylo projednáno zaplacení webových stránek TK.

5. A. Kiffelová kontaktuje tenisty z Uničova, kteří mají zkušenosti s chemickou prevencí proti

růstu mechů na kurtech v termínu do zahájení jarní přípravy kurtů.

6. Výbor projednal březnové životní jubileum (90 let) dlouholetého a zakládajícího člena tenisu v Hanušovicích p.F. Žďárského a pověřil předsedu klubu zajistit koupi daru v ceně cca

800 Kč. Dar mu bude poté předán osobní návštěvou.

7. Členské příspěvky na rok 2022 ve výši odhlasované na výroční schůzi TK 21.10.2021

(1500 Kč pro člena do věku 70 let a 500 Kč pro členy výboru) je možno zaplatit i převodem

na účet 294734260/0300.

Zapsal: J.Cikryt

___________________________________________________________________________________________

Zápis z jednání výboru TK Hanušovice ze dne 22.8.2021

Přítomni: Kiffelová, Scholzová, Kulhaj, Sedlačíková, Cikryt

1. Opravu poškozeného čerpadla na zavlažování kurtů zajistí L. Cikryt

2. V rámci přemisťování městských nástěnek se výbor TK dohodl na zachování nástěnky tenisového

klubu.

3. Výbor projednal termín konání turnaje v mixu, který se uskuteční 2.10.2021. Informaci v Hanušovickém zpravodaji zajistí P. Sedlačíková. Výbor TK se sejde ještě cca týden před turnajem pro zajištění potřebných věcí. Termín sdělí J. Kulhaj.

Zapsal: J.Cikryt

_________________________________________________________________________________________-

Zápis z výroční členské schůze TK Hanušovice z.s. ze dne 2. 6. 2021

Projednávané body:

1. Schůzi zahájil předseda TK J. Kulhaj a seznámil přítomné s programem výroční členské schůze, který

byl jednomyslně přijat. Provedením zápisu ze schůze byl pověřen J. Cikryt.

2. Zprávu o finančním hospodaření TK za uplynulý rok předložila A. Kiffelová, členové byli seznámeni

s příjmy a výdaji za loňský rok.

3. J. Cikryt seznámil členy s návrhem výboru zvednout členské příspěvky na 800 Kč pro ženy a

důchodce a 1300 Kč pro muže. Zvýšení zdůvodnil zvyšujícími se provozními náklady. Při diskusi

byla navržena jednotná částka pro muže a ženy ve výši 1500 Kč včetně důchodců do 70 let a pro

členy výboru 500 Kč. Tento návrh byl schválen 12 hlasy, 3 hlasy byly proti a 4 členové se zdrželi

hlasování. Členské příspěvky je nutno zaplatit do konce června a je možno je zaplatit buď A. Kiffelové nebo převodem na účet č. 294734260/0300. Do kolonky pro příjemce nezapomenout napsat jméno plátce.

4. Předseda TK J. Kulhaj informoval o plánu činnosti na letošní rok, 5.6. se koná turnaj mixů, 10.7.

se uskuteční turnaj mužů ve čtyřhře a plánuje se ještě turnaj na závěr sezóny. Termín bude ještě upřesněn.

5. Diskuse:

- dovezení antuky v množství 2t zajistí I. Russnák pravděpodobně příští týden. Při té příležitosti

bude svolána brigáda na její úklid.

- během diskuse ukončili členství v TK tito členové: K. Prodělal, J. Hégrová, M. Koňariková, M. Hégr,

P. Junk, L. Kubíček, L. Kučera a E. Urbášek.

- předseda TK J. Kulhaj poděkoval členům za účast a schůzi ukončil.

Zapsal: J. Cikryt

___________________________________________________________________________________